Европейската комисия прие предложение, насочено към опазването на здравето на човека и околната среда от някои от най-вредните химикали в отпадъците — устойчивите органични замърсители. С него се въвеждат по-строги ограничения за максимално допустимите концентрации на тези химикали в отпадъците, за да не се допуска обратното им връщане в икономиката.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Днес правим още една крачка към изпълнението на обещанието си да премахнем най-вредните замърсители от нашето ежедневие. Отстраняването на устойчивите химикали, съдържащи се в отпадъците, е изключително важно за опазването на нашето здраве и околната ни среда. Строгите ограничения за тези вещества са необходими и за насърчаването на висококачествени, нетоксични вторични суровини, които да може да се използват безопасно в разрастващата се кръгова икономика.“

Устойчивите органични замърсители са химикали с токсични свойства, които остават в околната среда дълго време, акумулират се в хранителните вериги и могат да увредят здравето на човека и околната среда. Целта на днешното предложение е да се премахнат или да се сведат до минимум емисиите на устойчиви органични замърсители от отпадъците. Въпреки че като цяло вече не се използват в нови продукти, те все още се намират в отпадъците от някои потребителски продукти, като например мебели, пластмаси, електронно оборудване и непромокаеми текстилни изделия.

Днес Комисията предлага да се въведат строги ограничения за максимално допустимите концентрации на следните три вещества или групи вещества в отпадъците:

- перфлуорооктанова киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения — откриват се в непромокаеми текстилни изделия и в пожарогасителна пяна;

- дикофол — пестицид, използван по-рано в земеделието;

- пентахлорофенол, неговите соли и естери — откриват се в третирана дървесина и в текстилни изделия.

Комисията освен това предлага по-строги ограничения за максимално допустимите концентрации в отпадъците за други пет вещества или групи вещества, които вече са предмет на правните разпоредби. Предложението е важна крачка към постигането на по-ефективна кръгова икономика, както беше обявено в Плана за действие за кръгова икономика. То представлява принос към Европейския зелен пакт, Плана за действие за нулево замърсяване и Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, както и свързаните с нея действия по отношение на пер- и полифлуороалкилираните вещества (PFAS), често наричани „вечни химикали“.

С днешното предложение се изменят приложенията към Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители. С Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители се изпълняват международните ангажименти на Европейския съюз, произтичащи от Стокхолмската конвенция и Протокола на Икономическата комисия за Европа на ООН за устойчивите органични замърсители. Съгласно посочения регламент отпадъците, съдържащи устойчиви органични замърсители, трябва да се управляват по екологосъобразен начин, с минимално въздействие върху здравето на човека и околната среда. Чрез него емисиите на устойчиви органични замърсители във въздуха, водите и почвите трябва да се сведат до минимум, като крайната цел е тези емисии да се премахнат. С него също следва да се сведе до минимум степента, до която токсичните вещества се отделят в околната среда. Получените вторични суровини следва винаги да могат да бъдат безопасно използвани и доколкото е възможно — да са свободни от токсични вещества. При обезвреждането на отпадъци, които съдържат устойчиви органични замърсители над определените ограничения за максимално допустимите концентрации, съдържащите се в тях устойчиви органични замърсители трябва да бъдат унищожени или необратимо преобразувани.

Content Original Link:

https://fakti.bg/world/624740-ek-prie-novi-ogranichenia-za-nakoi-ot-nai-vrednite-himikali