КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за Росина Станиславова – кмет на столичния район „Красно село“ (мандат 2019 – 2023 г.). Наложена ѝ е и  глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981,46 лв., съобщиха от комисията.

Производството срещу нея е започнало по сигнал, в който се съдържат твърдения, че тя е била ръководител на европейски проект и е платила сама на себе си средства по програмата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

В хода на проверката е установено, че с решение на Столичния общински съвет от 16.04.2020 г. се дава съгласие районите в София, представлявани от районните кметове, да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. На 22.06.2020 г. кметът на район „Красно село“ подписва такъв административен договор, а на 23.12.2020 г. е подписала анекс към него, с който се удължава срокът му, като тези деяния не съставляват нарушение.

На 7.05.2020 г. Станиславова е определила екипа на проекта и със  заповед е посочила за ръководител самата себе си. Още същия ден е издала и втора заповед, в която си е възложила допълнителни функции и е определила почасовото възнаграждение на екипа на проекта, като най-високата ставка е за ръководителя му – самата тя. На 22.05.2020 г. Станиславова е наредила с документ полагането на извънреден труд за себе си и още 3 общински служители. На 5.01.2021 г. тя отново е издала заповед, с който си възлага допълнителни функции за изпълнение и е определила размера на индивидуалната часова ставка за самата себе си. С тези свои действия Станиславова е реализирала конфликт на интереси, като е издала актове в свой частен интерес, а също е формирала права и облага за себе си в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност.

В хода на производството е била изслушана и Росина Станиславова. Тя е посочила, че е нормално да бъде ръководител на проект, след като ръководи и цялата общинска администрация на район „Красно село“.

При формиране на своето решение, КПКОНПИ не е възприела тезата на  Станиславова, че управляващият орган е бил запознат с всички участници в управлението на проекта, включително със самоличността на неговия ръководител. В Ръководство на бенефициента по процедурата изрично е акцентирано, че по отношение на извършваните разходи (единна ставка), бенефициентът е  длъжен да спазва приложимото законодателство.

Според практиката на Върховния административен съд, разпоредбите на ЗПКОНПИ не допускат нито самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект. В случая, правилното и законосъобразно поведение е, при наличие на частен интерес, свързан с едновременното упражняване на правомощията й като кмет на район „Красно село“ и дейността като „Ръководител на проект“ по договор, по който същият район е бенефициент, Станиславова да предостави функциите си като ръководител на проекта по европейска програма на друго длъжностно лице от общинската администрация, или да се отведе от изпълнението на правомощията ѝ на кмет. В хода на производството не са открити и данни тя да е отправила запитване към Управляващия орган (като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити) дали поведението й съставлява конфликт на интереси, съгласно разпоредбите в Регламент на ЕС (№2018/1046).

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares