Националният статистически институт публикува преглед на основните икономически покзатели на България, базиран на последните данни към края на полугодието.

Ето как се развива българската икономика:

1. Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2018 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.3 пункта в сравнение с май 2018 година.

През април 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 0.8% спрямо съответния месец на 2017 година (предварителни данни). На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%, в добивната промишленост - с 2.4%, и в преработващата промишленост - с 1.1%.

Календарно изгладените данни на строителната продукция през април 2018 г. също показват увеличение с 0.6% в сравнение с април 2017 година. На годишна база ръстът на строителната продукция през април 2018 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 2.2%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 1.4%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 21 479 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 048 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.59128 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13.498 млрд. долара и съответно на 1 915 долара на човек от населението.

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10.982 мрд. евро, като на човек от населението се падат 1 558 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

2. Индивидуално потребление

През април 2018 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.8 пункта спрямо нивото си от януари 2018 година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.0 и 4.1 пункта. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е леко влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват.

През април 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 5.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

През април 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.4%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.1%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.0%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.9%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 3.3%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.1%. Спад е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4.3%.

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2018 г. са изразходвани 77.2% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2017 г. е 2.9% (според сезонно изгладените данни).

3. Инвестиции

През април 2018 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността се оценява на 73.7%, което е с 3.1 пункта под януарското равнище.

Бруто образуването в основен капитал през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни се увеличава в реално изражение със 7.0%. Относителният дял на този показател в БВП е 18.2%.

4. Пазар на труда

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3.099 млн., от които 1.655 млн. са мъже и 1.443 млн. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 51.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 57.3%, а при жените - 46.1%.

През първото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 188.7 хил., от които 111.7 хил. (59.2%) са мъже и 77.1 хил. (40.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1.2 процентни пункта. Намалението на коефициента е по-голямо при жените (с 1.8 процентни пункта) в сравнение с това при мъжете (с 0.5 процентни пункта), в резултат на което през първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица на жените е по-нисък от този на мъжете - съответно 5.1 и 6.3 процентни пункта.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.8% спрямо първото тримесечие на 2017 година. Увеличението в индустрията е с 9.3%, в услугите - с 4.5%, и в строителството - със 7.8%.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2018 г. 32.5% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март 2018 г. средната работна заплата е 1 107 лв. и нараства с 5.5% в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2017 г. ръстът е 6.9%.

5. Международни трансакции

Според оценките на мениджърите в промишлеността през юни 2018 г. в сравнение с май се регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (със 7.5 пункта).

За април 2018 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 63.1 млн. евро при дефицит от 86 млн. евро за април 2017 година. За януари - април 2018 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 201.6 млн. евро (0.4% от БВП) при дефицит от 183.5 млн. евро (0.4% от БВП)3 за януари - април 2017 година.

Търговското салдо за април 2018 г. е отрицателно в размер на 289.7 млн. евро при дефицит от 266.5 млн. евро за април 2017 година. За януари - април 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 154.5 млн. евро (2.2% от БВП) при дефицит от 869.3 млн. евро (1.7% от БВП) за същия период на 2017 година.

Износът (FOB) е 2.143 млрд. евро за април 2018 г., като се повишава с 210.7 млн. евро (10.9%) в сравнение с този за април 2017 г. (1.933 млрд. евро). За януари - април 2018 г. износът е 8.252 млрд. евро (15.4% от БВП), като нараства с 374.4 млн. евро (4.8%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (7.878 млрд. евро, 15.6% от БВП).

Износът за януари - април 2017 г. нараства на годишна база с 13.5%. Вносът (FOB) за април 2018 г. е 2.433 млрд. евро, като нараства с 233.9 млн. евро (10.6%) спрямо април 2017 г. (2 199.6 млн. евро). За януари - април 2018 г. вносът е 9.406 млрд. евро (17.5% от БВП), като се увеличава с 659.6 млн. евро (7.5%) спрямо същия период на 2017 г. (8.747 млрд. евро, 17.3% от БВП). Вносът за януари - април 2017 г. нараства на годишна база с 19.5%.

През април 2018 г. салдото по статия преки инвестиции е положително в размер на 2.4 млн. евро при положително салдо от 56.1 млн. евро за април 2017 година. За януари - април 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 39.7 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателно салдо от 165.8 млн. евро (0.3% от БВП)1 за същия период на 2017 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 4.5 млн. евро за април 2018 г. при намаление с 43.9 млн. евро за април 2017 година. Преките инвестиции в чужбина за април 2018 г. нарастват с 6.9 млн. евро при увеличение с 12.1 млн. евро за април 2017 година.

През април 2018 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 455.7 млн. евро при отрицателна стойност от 119.6 млн. евро за април 2017 година. За януари - април 2018 г. салдото е положително в размер на 961 млн. евро (1.8% от БВП) при положително салдо от 311.9 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2017 година.

Портфейлните инвестиции - активи за април 2018 г. се повишават с 98.1 млн. евро при увеличение с 31.9 млн. евро за април 2017 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за април 2018 г. намаляват с 357.6 млн. евро при повишение със 151.5 млн. евро за април 2017 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2018 г. е отрицателно. Износът на стоки и услуги се увеличава с 4.4%, а вносът на стоки и услуги - с 4.6% (според сезонно изгладените данни) .

6. Цени

През май 2018 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 2.3% в сравнение със същия месец на 2017 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки” - с 0.8%.

През първото тримесечие на 2018 г. индексът на цените на жилищата нараства със 7.1% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в добивната промишленост - с 4.8%, и в преработващата промишленост - с 2.4%.

По данни от конюнктурната анкета през юни 2018 г. мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите три месеца.

7. Парични и финансови показатели

През май 2018 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР се понижава в сравнение с май 2017 г. с 0.13 процентни пункта - от 0.11 до минус 0.02%.

През май 2018 г. широките пари (паричният агрегат М3)2 се увеличават на годишна база с 8.8% при годишно нарастване от 8.2% през април 2018 година. В края на май 2018 г. широките пари са 87.458 млрд. лв. (83.4% от БВП)1 при 86.200 млрд. лв. към април 2018 г. (82.2% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през май 2018 г. възлизат на 52.719 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.9% на годишна база през май 2018 г. (2.9% годишно повишение през април 2018 г.) и в края на месеца достигат 31.902 млрд. лв. (30.4% от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 20.817 млрд. лв. (19.8% от БВП) в края на май 2018 година. През май 2018 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.67 лв. за 1 щатски долар.   http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2020г. Всички права запазени! Бг - каталог ©